Επίπεδα γλωσσομάθειας που πιστοποιεί το Test of Interactive English (TIE)

Σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (Common European Framework of Reference for Languages - CEFR) το ΤΙΕ πιστοποιεί τα παρακάτω επίπεδα:

Προετοιμασία για τις εξετάσεις TIE και Junior TIE

Ο υποψήφιος για τις εξετάσεις TIE και JUNIOR TIE πρέπει να κάνει την ακόλουθη προετοιμασία:

Συνοπτική περιγραφή της εξεταστικής διαδικασίας

Το TIE είναι διαβαθμισμένη εξέταση Αγγλικής γλώσσας στα επίπεδα Α1, A2, B1, B2, C1, C2. Το Junior TIE είναι διαβαθμισμένη εξέταση Αγγλικής γλώσσας για μαθητές μέχρι 13 ετών στα επίπεδα Α1 και Α2.

Έλεγχος γνησιότητας

πιστοποιητικών

Ο έλεγχος αφορά πιστοποιητικά με ημερομηνία έκδοσης από 01/01/2012 έως σήμερα. Για πιστοποιητικά με ημερομηνία έκδοσης προγενέστερη της 01/01/2012, παρακαλώ απευθυνθείτε στα κεντρικά γραφεία της Gnosis Assessment.

 

Καταληκτική Ημερομηνία


Η υποβολή αιτήσεων για τις γενικές εξεταστικές στις 26 και 27 Νοεμβρίου 2016 λήγει σε :

Δείτε εδώ τις υπόλοιπες καταληκτικές ημερομηνίες των γενικών εξεταστικών του Νοεμβρίου.