Επίπεδα γλωσσομάθειας που πιστοποιεί το Test of Interactive English (TIE)

Σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (Common European Framework of Reference for Languages - CEFR) το ΤΙΕ πιστοποιεί τα παρακάτω επίπεδα:

Προετοιμασία για τις εξετάσεις TIE

Ο υποψήφιος για τις εξετάσεις TIE πρέπει να κάνει την ακόλουθη προετοιμασία:

Συνοπτική περιγραφή της εξεταστικής διαδικασίας

Το ΤΙΕ προσφέρει διαβαθμισμένες εξετάσεις Αγγλικής Γλώσσας στα επίπεδα Α1-Β1 και Β2-C2.

Έλεγχος γνησιότητας

πιστοποιητικών

Ο έλεγχος αφορά πιστοποιητικά με ημερομηνία έκδοσης από 01/01/2012 έως σήμερα. Για πιστοποιητικά με ημερομηνία έκδοσης προγενέστερη της 01/01/2012, παρακαλώ απευθυνθείτε στα κεντρικά γραφεία της Gnosis Assessment.

Καταληκτική Ημερομηνία

Η υποβολή αιτήσεων για τις γενικές εξεταστικές στις 30 Απριλίου 2017 λήγει σε :

Δείτε εδώ τις υπόλοιπες καταληκτικές ημερομηνίες των γενικών εξεταστικών του Απριλίου.