Οι υποψήφιοι με δυσλεξία, κινητικά προβλήματα, κ.ά, έχουν την δυνατότητα να γράψουν με τη βοήθεια γραφέα στο γραπτό κομμάτι της εξέτασης, εφόσον προσκομίσουν τα αποδεικτικά έγγραφα στη Gnosis Assessment. Δείτε τα εξέταστρα.