Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται 30 ημέρες μετά την ημερομηνία εξέτασης μέσω e-mail. Για τις εξετάσεις που διεξάγονται τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο και Δεκέμβριο, τα αποτελέσματα ενδέχεται να εκδοθούν έως και 15 ημέρες μετά την προκαθορισμένη ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων λόγω του μεγάλου αριθμού υποψηφίων.

Πιστοποιητικά

Η διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών ξεκινά αυτόματα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Για τους υποψήφιους που έχουν το δικαίωμα χρήσης Resit ή Second Chance, το πιστοποιητικό τους δεν εκδίδεται μέχρι την ημερομηνία λήξης της προσφοράς. Εάν επιθυμείτε την έκδοση πιστοποιητικού χωρίς την χρήση Resit ή Second Chance, τότε μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης της Gnosis Assessment. Σε περίπτωση έκδοσης πιστοποιητικού, κάθε δικαίωμα προσφοράς παύει να ισχύει.

Αποστολή Πιστοποιητικών

Τα πιστοποιητικά αποστέλλονται 30 ημέρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Έκδοση Βεβαιώσεων

Εάν επιθυμείτε την έκδοση βεβαίωσης του αποτελέσματος σας πριν την παραλαβή του πιστοποιητικού σας, τότε μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Gnosis Assessment (Οι υποψήφιοι εκπαιδευτηρίων θα πρέπει να επικοινωνούν με το εκπαιδευτήριο τους). Σε περίπτωση έκδοσης βεβαίωσης αποτελέσματος, κάθε δικαίωμα προσφοράς παύει να ισχύει.

Αναβαθμολόγηση

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προβούν σε αναβαθμολόγηση της απόδοσής τους θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Gnosis Assessment. Η διαδικασία έκδοσης απόφασης διαρκεί 30 ημέρες. Η αναβαθμολόγηση κοστίζει 40€ για το κάθε μέρος της εξέτασης που επιθυμείτε αναβαθμολόγηση (40€ για την προφορική εξέταση-Spoken Exam και 40€ για την γραπτή εξέταση-Written Exam).