Το Test of Interactive English (TIE) είναι το πιο σύγχρονο, καινοτόμο και φιλικό για τον υποψήφιο, το εκπαιδευτήριο και τον καθηγητή πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας στη χώρα μας. Απονέμεται από το Gatehouse Awards, awarding body του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι διαπιστευμένο από το OFQUAL. Κατά τον σχεδιασμό του λήφθηκαν υπόψη όλες οι σύγχρονες παραδοχές της επιστήμης της γλωσσολογίας και του testing, όπως αυτές καταγράφηκαν στην τελευταία αναθεώρηση του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR). Η εξεταστική διαδικασία που ακολουθεί αποτελείται από δύο μέρη, το προφορικό μέρος (στη διάρκεια του οποίου εξετάζονται το Listening και το Speaking) και το γραπτό μέρος (στη διάρκεια του οποίου εξετάζονται το Reading και το Writing). Η συνολική εξέταση διαρκεί μία ώρα και 45 λεπτά για τα επίπεδα Β2-C2 και μία ώρα και 10 λεπτά για τα επίπεδα Α1-Β1. Τα αποτελέσματα εκδίδονται σε περίπου ένα μήνα από την ημέρα της εξέτασης.

Βασικά χαρακτηριστικά του πιστοποιητικού:

  • Εξετάζει το βαθμό της ικανότητας του υποψηφίου να επικοινωνεί αποτελεσματικά στην αγγλική γλώσσα (προφορικά και γραπτά), σε διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας και όχι την ικανότητα αποστήθισης.
  • Είναι achievement test. Σχεδόν κανένας υποψήφιος δεν αποτυγχάνει, αλλά σύμφωνα με την επίδοσή του στην εξέταση, κατατάσσεται στο βαθμό γλωσσομάθειας που βρίσκεται και παίρνει το πιστοποιητικό του αντίστοιχου επιπέδου. Αν δηλαδή ένας υποψήφιος συμμετέχει στη διαβαθμισμένη εξέταση των επιπέδων Β2-C2 και αξιολογηθεί για γλωσσομάθεια επιπέδου Β1, παίρνει πιστοποιητικό Β1. Μόνο εφόσον αξιολογηθεί ότι είναι επιπέδου χαμηλότερου από το Β1 δεν παίρνει πιστοποίηση.
  • Ο υποψήφιος συμμετέχει στον σχεδιασμό της εξέτασης, αφού επιλέγει ένα σημαντικό μέρος των θεματικών αντικειμένων για τα οποία θα μιλήσει και θα γράψει κατά την ημέρα της εξέτασης.
  • Οι εξετάσεις γίνονται όταν  η τάξη είναι έτοιμη και όχι μόνο δύο ή τρεις συγκεκριμένες και ορισμένες από άλλους ημέρες το χρόνο.