ΑΣΕΠ

Η Ολομέλεια του ΑΣΕΠ στην συνεδρίαση της 30/18-12-2008 αποφάσισε ότι οι εξετάσεις πιστοποίησης Αγγλικής γλώσσας Test of Interactive English (ΤΙΕ) εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής  του ισχύοντος στο δημόσιο τομέα Π.Δ. 146/2007 για την απόδειξη της άριστης, πολύ καλής, καλής και μέτριας γνώσης της Αγγλικής γλώσσας» (Αρ.Πρωτ.:42069/4.2.2009).

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Σε συνέχεια του update του ΤΙΕ, η Ολομέλεια του ΑΣΕΠ στην συνεδρίαση της 3/22-03-2017 αποφάσισε ότι η εκδιδόμενη και από τον Βρετανικό φορέα Gatehouse Awards πιστοποίηση Test of Interactive English (ΤΙΕ) υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ 146/2007 και ως εκ τούτου πρέπει να γίνει η σχετική ενημέρωση/συμπλήρωση του Παραρτήματος Γλωσσομάθειας των προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Σε υλοποίηση αυτής της απόφασης, το παράρτημα απόδειξης γλωσσομάθειας του Α.Σ.Ε.Π. ενημερώθηκε και περιλαμβάνει πλέον τα πιστοποιητικά Test of Interactive English (ΤΙΕ) που εκδόθηκαν από τον Ιρλανδικό Φορέα ACELS και αυτά που εκδίδονται από τον Βρετανικό φορέα Gatehouse Awards.

Δείτε το σχετικό έγγραφο