Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των εξετάσεων ΤΙΕ – Test of Interactive English, οι παρακάτω αλλαγές έχουν τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου 2017.

B2-C2 Εξέταση

Γραπτή εξέταση

 1. Ο συνολικός χρόνος επεκτείνεται στα 90 λεπτά
 2. Τυποποίηση των οδηγιών για την πρώτη δοκιμασία (Prepared Writing). Οι υποψήφιοι θα καλούνται να συμπεριλάβουν στην απάντησή τους μια σύντομη περίληψη του βιβλίου ή της είδησης που διάβασαν συνολικής έκτασης μέχρι 50 λέξεων. Η περίληψη θα αποτελεί κομμάτι του κειμένου που παράγει ο υποψήφιος, ο οποίος θα κρίνει σε ποιο σημείο του κειμένου μπορεί να την εντάξει για να διατηρήσει τη συνοχή και τη συνεκτικότητα του.

Παράδειγμα email/γράμματος (letter) σχετικά με το βιβλίο ή την είδηση:

 • Write an email to a friend of yours about the book you read. In your letter: a) include a brief summary of the storyline (up to 50 words) and b) recommend the book to him/her. Give reasons for your recommendation.
 • Write a letter to your English-speaking friend about the news story you read. In your letter: a) include a brief summary of the main events (up to 50 words) and b) explain what you have learnt from this new story.

Παράδειγμα έκθεσης ιδεών (essay) / άρθρου (article) σχετικά με το βιβλίο ή την είδηση:

 • Did you like the ending of the book? What were your feelings when you read it? Write an article for a website with your opinion. Ensure that the article includes a summary of the book which is no longer than 50 words long.
 • If you were a reporter, would you choose to write this type of news story? Why/why not? Write an essay with your opinion. Ensure that the essay includes a summary of the news story which is no longer than 50 words long.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Παραγωγή ολόιδιων (λέξη προς λέξη) περιλήψεων από υποψήφιους που έχουν προετοιμάσει το ίδιο βιβλίο ή την ίδια είδηση για την εξέταση θα αξιολογούνται με DNF (Did not fulfill the Requirements).

A1-B1 Εξέταση

Γραπτή εξέταση

Η δεύτερη δοκιμασία (Spontaneous Task) δίνει στον υποψήφιο τη δυνατότητα της επιλογής μεταξύ δύο θεμάτων: Το πρώτο θέμα αφορά κυρίως τα επίπεδα Α1-A2, ενώ το δεύτερο θέμα αφορά τα επίπεδα Α2-Β1. Ο υψηλότερος βαθμός με τον οποίο μπορεί να αξιολογηθεί το πρώτο θέμα (Α1-Α2) είναι το Α2+, ενώ ο υψηλότερος βαθμός με τον οποίο μπορεί να αξιολογηθεί το δεύτερο θέμα (Α2-Β1) είναι το Β1+. Κατά συνέπεια:

 1. Οι υποψήφιοι που αποσκοπούν στο υψηλότερο επίπεδο της εξέτασης, δηλαδή το Β1 επίπεδο, έχουν περισσότερες ευκαιρίες να το επιτύχουν επιλέγοντας το δεύτερο θέμα (Α2-Β1) της δοκιμασίας.
 2. Απαντώντας στο πρώτο θέμα της δοκιμασίας (A1-A2) μπορούν επίσης να επιτύχουν το Β1 επίπεδο με την προϋπόθεση ότι στην πρώτη δοκιμασία (Ερωτηματολόγιο) θα καταφέρουν να σκοράρουν Β1 ή Β1+ ή/και αντιστοίχως στην Προφορική Εξέταση θα επιτύχουν Β1 ή Β1+ επίπεδο.

Aξιολόγηση υποψηφίων και βαθμολογία

Οι ‘+’ βαθμοί (i.e., B2+, C1+) βοηθούν τον υποψήφιο να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα καθώς τόσο ο τελικός προφορικός βαθμός όσο και ο τελικός γραπτός βαθμός υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο των επιμέρους βαθμολογιών που θα δώσει ο Εξεταστής ή ο βαθμολογητής στον υποψήφιο ακολουθώντας τα έξι κριτήρια αξιολόγησης του ΤΙΕ.

Παράδειγμα Προφορικού Βαθμού:

 • Aural reception: C1
 • Interaction: C1
 • Communicative Effectiveness: B2+
 • Grammatical Accuracy: B2+
 • Lexical range: B2+
 • Phonological Control: C1
 • Συνολικός Προφορικός Βαθμός: C1

Το τελικό επίπεδο πιστοποίησης που απονέμεται στον υποψήφιο υπολογίζεται ως εξής:

1. Μισό επίπεδο διαφορά μεταξύ του τελικού προφορικού και γραπτού βαθμού αυτόματα στρογγυλοποιείται προς το υψηλότερο επίπεδο.

Παράδειγμα:

 • Προφορικά: C1+
 • Γραπτά: C2
 • Επίπεδο Πιστοποίησης : C2

2. Πάνω από ένα επίπεδο διαφορά μεταξύ του τελικού προφορικού και γραπτού βαθμού στρογγυλοποιείται στο ενδιάμεσο επίπεδο με την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος επέδειξε ικανότητες αυτού του επιπέδου σε ένα από τα δύο μέρη της εξέτασης.

Παράδειγμα:

 • Προφορικά: C2
 • Γραπτά: Β2+(ο υποψήφιος είναι στο Β2 επίπεδο αλλά επέδειξε ικανότητες / γνώσεις του αμέσως επόμενου επιπέδου, δηλ. του C1)
 • Επίπεδο Πιστοποίησης : C1

3. Πάνω από ένα επίπεδο διαφορά μεταξύ του τελικού προφορικού και γραπτού βαθμού οδηγεί σε πιστοποίηση του χαμηλότερου επιπέδου που πέτυχε ο υποψήφιος σε ένα από τα δύο μέρη της εξέτασης εφόσον δεν κατάφερε να επιδείξει ικανότητες του ενδιάμεσου αμέσως υψηλότερου επιπέδου.

Παράδειγμα:

 • Προφορικά: C2
 • Γραπτά: Β2(ο υποψήφιος είναι στο Β2 επίπεδο αλλά δεν επέδειξε ικανότητες / γνώσεις του αμέσως επόμενου επιπέδου, δηλ. του C1)
 • Επίπεδο Πιστοποίησης : Β2

Ο επόμενος πίνακας περιλαμβάνει παραδείγματα τελικών επιπέδων πιστοποίησης σύμφωνα με διαφορετικούς συνδυασμούς συνολικών βαθμολογιών στα δύο μέρη της εξέτασης:

Παραδείγματα επιπέδων πιστοποίησης

Προφορικός συνολικός βαθμός Γραπτός συνολικός βαθμός Τελικό επίπεδο πιστοποίησης
B2 B1+ B2
B2 B1 B1
C1+ B2 B2
C1+ B2+ C1
C1 B2 B2
C1 B2+ C1
C2 B2 B2
C2 B2+ C1
C2 C1 C1
C2 C1+ C2
C2+ C1+ C2
C2+ C1 C1

Για να κατεβάσετε το νέο Handbook για την εξέταση Α1-Β1 πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το νέο Handbook για την εξέταση Β2-C2 πατήστε εδώ