Αναγνώριση ΑΣΕΠ

Σύμφωνα με την απόφαση με αρ. πρωτ. 42069/4.2.2009 της συνεδρίασης της 30/18-12-2008, η Ολομέλεια του ΑΣΕΠ αποφάσισε ότι “οι εξετάσεις πιστοποίησης Αγγλικής γλώσσας Test of Interactive English (ΤΙΕ) εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ισχύοντος στο δημόσιο τομέα Π.Δ. 146/2007 για την απόδειξη της άριστης, πολύ καλής, καλής και μέτριας γνώσης της Αγγλικής γλώσσας” (δείτε το έγγραφο εδώ).

Σε συνέχεια του update του ΤΙΕ (2017), η Ολομέλεια του ΑΣΕΠ στην συνεδρίαση της 3/22-03-2017 αποφάσισε ότι η εκδιδόμενη και από τον Βρετανικό φορέα Gatehouse Awards πιστοποίηση Test of Interactive English (ΤΙΕ) υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ 146/2007 και ως εκ τούτου πρέπει να γίνει η σχετική ενημέρωση/συμπλήρωση του Παραρτήματος Γλωσσομάθειας των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ (δείτε το έγγραφο εδώ).

Σε υλοποίηση της απόφασης αυτής, το παράρτημα απόδειξης γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ ενημερώθηκε και περιλαμβάνει πλέον τα πιστοποιητικά Test of Interactive English (ΤΙΕ) που εκδόθηκαν από τον Ιρλανδικό φορέα ACELS και αυτά που εκδίδονται από τον Βρετανικό φορέα Gatehouse Awards (δείτε το έγγραφο εδώ).


Διεθνής αναγνώριση με τη σφραγίδα του OFQUAL

Το TIE απονέμεται από το Gatehouse Awards, έναν από τους κορυφαίους Βρετανικούς φορείς απονομής πιστοποιητικών. Το Gatehouse Awards είναι διαπιστευμένο από το OFQUAL, τον μεγαλύτερο Βρετανικό οργανισμό διαπίστευσης των φορέων απονομής πιστοποιητικών και των ίδιων των πιστοποιητικών που εκδίδουν (δείτε την αναγνώριση του κάθε επιπέδου εδώ: B1, B2, C1, C2).


Επίπεδα πιστοποίησης (CEFR)

Οι υποψήφιοι των εξετάσεων ΤΙΕ αξιολογούνται και κατατάσσονται σε επίπεδα γλωσσομάθειας σύμφωνα με μία σειρά κριτηρίων, αναλόγως με την επίδοση τους στις εξετάσεις. Τα επίπεδα αυτά στα οποία κατατάσσονται οι υποψήφιοι είναι η κλίμακα επιπέδων γλωσσομάθειας (A1-C2) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR – Common European Framework of Reference for Languages).

Πατήστε πάνω στα επίπεδα για να δείτε την αναλυτική περιγραφή τους:

C2 (Άριστη Γνώση Αγγλικής γλώσσας)
C1 (Πολύ καλή χρήση Αγγλικής γλώσσας)
Β2 (Καλή Γνώσης της Αγγλικής γλώσσας)
Β1 (Μέτρια Γνώσης της Αγγλικής γλώσσας)
Α2 (Βασική Γνώση Αγγλικής  Γλώσσας)
Α1 (Στοιχειώδης Γνώσης της Αγγλικής γλώσσας)