Το TIE – Test of Interactive English είναι το πιο σύγχρονο, καινοτόμο και φιλικό πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας για τον υποψήφιο, το εκπαιδευτήριο και τον καθηγητή στη χώρα μας.

Αναγνωρισμένο διεθνώς από το OFQUAL και από το ΑΣΕΠ στην Ελλάδα, το TIE – Test of Interactive English απονέμεται από το Gatehouse Awards, έναν από τους γνωστότερους Βρετανικούς φορείς απονομής πιστοποιητικών.

Ο σχεδιασμός του TIE – Test of Interactive English βασίζεται σε όλες τις σύγχρονες παραδοχές της επιστήμης της γλωσσολογίας και του Testing, όπως αυτές καταγράφονται στην τελευταία αναθεώρηση του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR).

Βασικά χαρακτηριστικά του πιστοποιητικού:

  • Εξετάζει τις τέσσερις δεξιότητες της γλώσσας, αξιολογώντας την ικανότητα του υποψηφίου να επικοινωνεί αποτελεσματικά στην αγγλική γλώσσα (προφορικά και γραπτά) σε διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας
  • Είναι achievement test. Ο υποψήφιος κατατάσσεται στο βαθμό γλωσσομάθειας που βρίσκεται σύμφωνα με την επίδοσή του στις εξετάσεις και έτσι αποκτά πιστοποιητικό του αντίστοιχου επιπέδου.
  • Ο υποψήφιος συμμετέχει στον σχεδιασμό της εξέτασης, αφού επιλέγει ένα σημαντικό μέρος των θεματικών αντικειμένων για τα οποία θα μιλήσει και θα γράψει κατά την ημέρα της εξέτασης.
  • Προσφέρει εξετάσεις κάθε μήνα.
  • Προσφέρει Δωρεάν Επανεξέταση και Δεύτερη Ευκαιρία.