1) Ο Σχεδιασμός του TIE – Test of Interactive English

Το ΤΙΕ σχεδιάστηκε ενσωματώνοντας τα νέα δεδομένα της επιστήμης της Γλωσσολογίας και του Testing, όπως αυτά διατυπώθηκαν στην τελευταία αναθεώρηση του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR).

2) Η διεθνής αναγνώριση με τη σφραγίδα του OFQUAL

To TIE απονέμεται από το Gatehouse Awards, έναν από τους γνωστότερους Βρετανικούς φορείς πιστοποίησης. Το Gatehouse Awards είναι διαπιστευμένο από το OFQUAL, τον Βρετανικό οργανισμό διαπίστευσης των φορέων πιστοποίησης και των πιστοποιητικών που εκδίδουν (δείτε την αναγνώριση του κάθε επιπέδου εδώ: B1, B2, C1, C2).

Συνεπώς: το ΤΙΕ έχει διεθνές κύρος, αναγνώριση και αξιοπιστία.

2) Η αναγνώριση από το ΑΣΕΠ για τα επίπεδα Β1 έως C2

Οι κάτοχοι πιστοποιητικών ΤΙΕ είναι απολύτως κατοχυρωμένοι για διαγωνισμούς/προκηρύξεις Δημοσίου ή θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό τομέα.

3) Το ΤΙΕ εξετάζει τις τέσσερις δεξιότητες της γλώσσας, αξιολογώντας την ικανότητα του υποψηφίου να παράγει γραπτό και προφορικό λόγο σε διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας.

  • H εκπαίδευση του υποψήφιου για τις εξετάσεις ΤΙΕ εστιάζεται στη βελτίωση των ικανοτήτων του να μιλάει και να γράφει σωστά αγγλικά και όχι να απομνημονεύει λέξεις και κανόνες γραμματικής.
  • Ο πολύτιμος διδακτικός χρόνος αξιοποιείται περισσότερο για να αυξήσει ο υποψήφιος τις ικανότητες παράγωγης γραπτού και προφορικού λόγου και λιγότερο για να μάθει τη δομή της γλώσσας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των απαιτούμενων ωρών διδασκαλίας και τη δυνατότητα δημιουργίας ταχύρρυθμων τμημάτων.
  • Στα μαθητικά προγράμματα σπουδών, ο καθηγητής επικεντρώνεται κυρίως στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και οι μαθητές αποκτούν κίνητρο να συμμετέχουν ενεργά.
  • Στον ιδιωτικό τομέα, η δυνατότητα βελτίωσης της ικανότητας προφορικής και γραπτής επικοινωνίας αυξάνει σημαντικά τις δυνατότητες να βρει ο κάτοχος ΤΙΕ πιο εύκολα δουλειά (π.χ. σε τουριστικές περιοχές, που η επικοινωνία είναι άκρως σημαντική)

4) Εξετάσεις κάθε μήνα ή On Demand

Με εξετάσεις ΤΙΕ κάθε μήνα ή On Demand, ο υποψήφιος ή το τμήμα δίνουν εξετάσεις όταν πρέπει και είναι έτοιμοι και όχι μόνο Μάιο και Δεκέμβριο. Αυτό σημαίνει ότι ο καθηγητής μπορεί να προσαρμόσει το χρόνο εκπαίδευσης ανάλογα με την ετοιμότητα ή μη των υποψηφίων.

5) Ο υποψήφιος συμμετέχει στον σχεδιασμό της εξέτασης , αφού επιλέγει ένα σημαντικό μέρος των θεματικών αντικειμένων στα οποία θα εξεταστεί (Ρrepared tasks)

Ο υποψήφιος έχει εκπαιδευτικό κίνητρο διότι μαθαίνει να μιλάει και να γράφει και για θεματικά αντικείμενα που τον ενδιαφέρουν και όχι μόνο για ότι έχει επιλέξει ο συγγραφέας ενός course book.

6) Τα υπόλοιπα θεματικά αντικείμενα στα οποία εξετάζεται ο υποψήφιος αφορούν θέματα γενικού καθημερινού ενδιαφέροντος

Αυτό σημαίνει ο υποψήφιος εκπαιδεύεται να επικοινωνεί στην Αγγλική γλώσσα σε θέματα που θα αντιμετωπίζει στην καθημερινή του ζωή και όχι για θέματα που θα αντιμετωπίσει μόνο μία φορά στις εξετάσεις.

7) Είναι Achievement Test

Το Achievement Test σημαίνει ότι αν ο υποψήφιος δεν πετύχει το επίπεδο που στοχεύει τότε δεν αποτυγχάνει, αλλά παίρνει πιστοποιητικό ανάλογο με τις επιδόσεις του στις εξετάσεις.

Προϋποθέσεις:

B2-C2 Βand: Εφόσον ο υποψήφιος δεν επιτύχει ένα από τα επίπεδα της μπάντας, θα λάβει πιστοποιητικό εφόσον η απόδοσή του είναι τουλάχιστον επιπέδου Β1. Εφόσον το επίπεδο γλωσσομάθειάς του είναι χαμηλότερο, τότε δεν λαμβάνει πιστοποιητικό.

A1-B1 Βand: Ο υποψήφιος δεν λαμβάνει πιστοποιητικό μόνο εφόσον η απόδοσή του είναι χαμηλότερη από το επίπεδο A1.

8) Εκπαιδευτικό υλικό

Το TIE μπορεί να υποστηριχθεί από βιβλία και ηλεκτρονικό υλικό που έχουν δημιουργηθεί για αυτό το σκοπό, καθώς επίσης και από την πλατφόρμα Flex English που υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία σε προνομιακή τιμή για τους μαθητές.