Δομή της Εξέτασης

Η διαβαθμισμένη εξέταση TIE B2-C2 αποτελείται από δύο μέρη:

 1. Την προφορική εξέταση: Spoken ΤΙΕ Exam.
 2. Τη γραπτή εξέταση: Written ΤΙΕ Exam.

Προφορική εξέταση: Spoken ΤΙΕ Exam

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε γκρουπ των 2 (ή 3 υποψηφίων σε περίπτωση μονού αριθμού εξεταζόμενων).

 • Διάρκεια εξέτασης 2 υποψηφίων: 30 λεπτά
 • Διάρκεια εξέτασης 3 υποψηφίων: 45 λεπτά

Γραπτή εξέταση: Written ΤΙΕ Exam

Οι υποψήφιοι καλούνται να γράψουν συνολικά 2 κείμενα:

 1. ένα κείμενο που θα βασίζεται στο υλικό της προετοιμασίας τους (βλ. παρακάτω ‘προετοιμασία για τις εξετάσεις ΤΙΕ’) και
 2. ένα κείμενο που θα βασίζεται σε ‘άγνωστο’ θέμα γενικού ενδιαφέροντος που θα τους δοθεί στην εξέταση.
 • Συνολική διάρκεια: 90 λεπτά
 • Κειμενικά είδη που εξετάζονται: email (or letter) / essay / article / narration (short story)
 • Συνολική έκταση παραγόμενων κειμένων: Β2: minimum 150 λέξεις και C1/C2: minimum 200 λέξεις
 • Επιτρέπεται η χρήση μονόγλωσσου (Αγγλο-αγγλικού) λεξικού από τον υποψήφιο

Τα δύο μέρη της εξέτασης είναι υποχρεωτικά για τον κάθε υποψήφιο και διεξάγονται την ίδια ημέρα.


Προετοιμασία για τις εξετάσεις TIE

Ο υποψήφιος πρέπει να κάνει την ακόλουθη προετοιμασία για τις εξετάσεις ΤΙΕ

 1. Investigation: Ο υποψήφιος ετοιμάζει μια έρευνα σε ένα θέμα της αρεσκείας του (δείγματα investigation)
 2. Book: Ο υποψήφιος διαβάζει ένα βιβλίο ή graded reader της επιλογής του στα αγγλικά (δείγματα book)
 3. News Story: Ο υποψήφιος εντοπίζει και παρακολουθεί μία πραγματική είδηση από τουλάχιστον δύο διαφορετικές πηγές(δείγματα Νews Story)

Στην Προφορική Εξέταση, όλοι οι υποψήφιοι θα κληθούν να παρουσιάσουν και να σχολιάσουν το Investigation τους. Για το Book και το News Story, κάποιοι θα κληθούν να παρουσιάσουν και να σχολιάσουν το Book τους και κάποιοι το News Story τους.

Στη Γραπτή Εξέταση, οι υποψήφιοι οι οποίοι θα εξεταστούν στο Book τους κατά την Προφορική Εξέταση, θα κληθούν να γράψουν για το News Story τους στη γραπτή εξέταση και αντιστρόφως.

*Ο υποψήφιος δεν επιλέγει σε ποιο task (Book ή News Story) θα εξεταστεί στο κάθε μέρος της εξέτασης. Ο εξεταστής ανακοινώνει στον κάθε υποψήφιο κατά τη διάρκεια της Προφορικής Εξέτασης ποιο από τα δύο tasks θα παρουσιάσει.

Δείτε τη δομή της Προφορικής & Γραπτής Εξέτασης εδώ


Logbook

Το Logbook είναι ο φάκελος/ντοσιέ ο οποίος περιέχει όλο το προετοιμασμένο υλικό των υποψηφίων, δηλαδή το Investigation, το News Story και το Book, όλα σε έντυπη μορφή (hard copy). Ο υποψήφιος υποχρεούται να δημιουργήσει Logbook, το οποίο πρέπει να έχει μαζί του την ημέρα των εξετάσεων καθώς η χρήση του στην προφορική εξέταση είναι υποχρεωτική ενώ προαιρετικά μπορεί να το έχει μαζί του στη διάρκεια της γραπτής εξέτασης. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάσει και να συζητήσει και τις τρεις εργασίες (Investigation, Book, News Story) που έχει προετοιμάσει (δείγματα Logbook).

Είναι σημαντικό η επιλογή των προετοιμασμένων υλικών (prepared tasks) να γίνεται από τον ίδιο τον υποψήφιο καθώς η ενσωμάτωση των προσωπικών του ενδιαφερόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία προάγει την καλύτερη δυνατή απόδοση του την ημέρα των εξετάσεων.

*Το Logbook δεν βαθμολογείται ως προς την δομή, την ορθότητα ή την ακρίβεια των πληροφοριών που εμπεριέχει.

*Ο υποψήφιος που δεν έχει μαζί του το Logbook και με τα 3 tasks (Investigation, Book, News Story) την ημέρα της εξέτασης αποκλείεται από την εξέταση.


Υποψήφιοι με Ειδικές Ικανότητες

Οι υποψήφιοι με δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσαναγνωσία, κινητικά προβλήματα, κ.ά. έχουν το δικαίωμα ατομικής γραπτής εξέτασης με βοήθεια γραφέα της Gnosis Assessment. Δείτε περισσότερα εδώ


Online σεμινάρια προετοιμασίας ΤΙΕ για εκπαιδευτήρια/καθηγητές

Η Gnosis Assessment, προκειμένου να κάνει την προετοιμασία των μαθητών σας ευκολότερη αλλά και πιο αποτελεσματική, σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε τα online σεμινάρια για όσους προετοιμάζουν μαθητές τους για τις εξετάσεις του TIE – Test of Interactive English.

Τα σεμινάρια είναι χωρισμένα σε ενότητες διάρκειας λίγων λεπτών η κάθε μία, για να μπορείτε να τα παρακολουθείτε όποτε έχετε διαθέσιμο χρόνο, ξεκινώντας κάθε φορά από το σημείο που είχατε σταματήσει.

Επίσης, όσοι παρακολουθήσουν τα σεμινάρια και απαντήσουν σωστά τις ερωτήσεις που τα συνοδεύουν, θα παραλάβουν:

 • Βεβαίωση επιμόρφωσης στη σωστή και αποτελεσματική προετοιμασία των μαθητών τους για τις εξετάσεις ΤΙΕ και
 • Δώρο εξαργυρώσιμους πόντους για το TIE Club συνεργατών (εφ’ όσον είστε μέλος ή γίνετε άμεσα μέλος του Club συνεργατών).

Για να παρακολουθήσετε τα online σεμινάρια προετοιμασίας πατήστε εδώ