Δομή της Εξέτασης

Η διαβαθμισμένη εξέταση TIE B2-C2 αποτελείται από δύο μέρη:

 1. Την προφορική εξέταση: Spoken ΤΙΕ Exam.
 2. Τη γραπτή εξέταση: Written ΤΙΕ Exam.

 

Προφορική εξέταση: Spoken ΤΙΕ Exam

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε γκρουπ των 2 ή 3 υποψηφίων.

 • Διάρκεια εξέτασης 2 υποψηφίων: 30 λεπτά
 • Διάρκεια εξέτασης 3 υποψηφίων: 45 λεπτά

 

Γραπτή εξέταση: Written ΤΙΕ Exam

Οι υποψήφιοι καλούνται να γράψουν συνολικά 2 κείμενα:

 1. ένα κείμενο που θα βασίζεται στο υλικό της προετοιμασίας τους (βλ. παρακάτω ‘προετοιμασία για τις εξετάσεις ΤΙΕ’) και
 2. ένα κείμενο που θα βασίζεται σε ‘άγνωστο’ θέμα γενικού ενδιαφέροντος που θα τους δοθεί στην εξέταση.
 • Συνολική διάρκεια: 90 λεπτά
 • Κειμενικά είδη που εξετάζονται: email (or letter) / essay / article / narration (short story)
 • Συνολική έκταση παραγόμενων κειμένων: Β2: minimum 150 λέξεις και C1/C2: minimum 200 λέξεις
 • Επιτρέπεται η χρήση μονόγλωσσου (Αγγλο-αγγλικού) λεξικού από τον υποψήφιο

Τα δύο μέρη της εξέτασης είναι υποχρεωτικά για τον κάθε υποψήφιο και διεξάγονται την ίδια ημέρα.

 

Προετοιμασία για τις εξετάσεις TIE

Ο υποψήφιος πρέπει να κάνει την ακόλουθη προετοιμασία για τις εξετάσεις ΤΙΕ

 1. να διεξάγει μια έρευνα (investigation)
 2. να διαβάσει ένα βιβλίο / graded reader της επιλογής του στα αγγλικά
 3. να παρακολουθήσει μία πραγματική είδηση (news story) από τουλάχιστον δύο διαφορετικές πηγές

Στην προφορική εξέταση, όλοι οι υποψήφιοι θα κληθούν να παρουσιάσουν και να σχολιάσουν την έρευνά τους (investigation) ενώ κάποιοι θα κληθούν να παρουσιάσουν και να σχολιάσουν το βιβλίο τους και κάποιοι την είδηση που διάβασαν (news story):

Στη γραπτή εξέταση, μερικοί από τους υποψήφιους θα κληθούν να γράψουν κείμενο για το βιβλίο που διάβασαν και μερικοί για την είδηση (news story) που ακολούθησαν:

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι οι οποίοι θα εξεταστούν στο βιβλίο τους κατά την προφορική εξέταση, θα κληθούν να γράψουν για την είδηση που διάβασαν στη γραπτή εξέταση και αντιστρόφως.

*Ο υποψήφιος δεν επιλέγει σε ποιο task (βιβλίο ή είδηση) θα εξεταστεί στο κάθε μέρος της εξέτασης. Ο εξεταστής ανακοινώνει στον κάθε υποψήφιο κατά τη διάρκεια της προφορικής εξέτασης ποιο από τα δύο tasks θα παρουσιάσει.

 

Logbook

Το logbook είναι ένας φάκελος/ντοσιέ το οποίο περιέχει όλο το προετοιμασμένο υλικό των υποψηφίων, δηλαδή την έρευνά  (investigation), την είδηση  (news story) και το βιβλίο ή graded reader σε hard copy. Ο υποψήφιος υποχρεούται να δημιουργήσει logbook, το οποίο πρέπει να έχει μαζί του την ημέρα των εξετάσεων καθώς η χρήση του στην προφορική εξέταση είναι υποχρεωτική ενώ προαιρετικά μπορεί να το έχει μαζί του στη διάρκεια της γραπτής εξέτασης. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάσει και να συζητήσει και τις τρεις εργασίες(investigation, book, news story) που έχει προετοιμάσει.

Είναι σημαντικό η επιλογή των προετοιμασμένων υλικών (prepared tasks) να γίνεται από τον ίδιο τον υποψήφιο καθώς η ενσωμάτωση των προσωπικών του ενδιαφερόντων στην την εκπαιδευτική διαδικασία προάγει την καλύτερη δυνατή απόδοση του την ημέρα των εξετάσεων.

*Το logbook δεν βαθμολογείται ως προς την δομή, την ορθότητα ή την ακρίβεια των πληροφοριών που εμπεριέχει.

*Ο υποψήφιος που δεν έχει μαζί του το logbook (investigation, book, news story) την ημέρα της εξέτασης αποκλείεται από την εξέταση.

 

 

 

Υποψήφιοι με Ειδικές Ικανότητες

Οι υποψήφιοι με δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσαναγνωσία, κινητικά προβλήματα, κ.ά. έχουν το δικαίωμα ατομικής γραπτής εξέτασης με βοήθεια γραφέα της Gnosis Assessment. Στη συγκεκριμένη διαδικασία, ο υποψήφιος απαντάει στα θέματα υπαγορεύοντας στον γραφέα, ο οποίος καταγράφει τις απαντήσεις του υποψήφιου. Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα μαζί με την αίτηση συμμετοχής τους.