Οι υποψήφιοι ΤΙΕ αξιολογούνται και κατατάσσονται σε επίπεδα γλωσσομάθειας σύμφωνα με μία σειρά κριτηρίων, αναλόγως με την επίδοση τους την ημέρα των εξετάσεων.

Τα επίπεδα αυτά στα οποία κατατάσσονται οι υποψήφιοι είναι η κλίμακα επιπέδων γλωσσομάθειας (A1-C2) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR – Common European Framework of Reference for Languages).

Πατήστε πάνω στα επίπεδα για να δείτε την αναλυτική περιγραφή τους:

C2 (Άριστη Γνώση Αγγλικής γλώσσας)
C1 (Πολύ καλή χρήση Αγγλικής γλώσσας)
Β2 (Καλή Γνώσης της Αγγλικής γλώσσας)
Β1 (Μέτρια Γνώσης της Αγγλικής γλώσσας)
Α2 (Βασική Γνώση Αγγλικής Γλώσσας)
Α1 (Στοιχειώδης Γνώσης της Αγγλικής γλώσσας)