ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ (Resit)

Δωρεάν επανεξέταση δικαιούνται οι υποψήφιοι που πετύχουν στο ένα μέρος της εξέτασης (προφορικό ή γραπτό) το δηλωθέν επίπεδο (ή και ανώτερο), αλλά δεν το πετύχουν στο άλλο μέρος της εξέτασης με αποτέλεσμα ο μέσος όρος των δύο μερών να μην τους δίνει πιστοποιητικό του επιπέδου που δήλωσαν.

Οι υποψήφιοι εκείνοι δικαιούνται δωρεάν επανεξέταση στο μέρος της εξέτασης που υστέρησαν.

Διάρκεια δικαιώματος: Οι υποψήφιοι που θα δώσουν εξετάσεις από τις 1 Σεπτεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, θα έχουν το δικαίωμα μιας ΔΩΡΕΑΝ επανεξέτασης, μέχρι και τις 31 Ιουλίου του επόμενου έτους. Οι υποψήφιοι που θα εξετάζονται από τις 1 Ιανουαρίου έως τις 31 Αυγούστου θα έχουν το δικαίωμα μιας ΔΩΡΕΑΝ επανεξέτασης, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν κάνει χρήση του δικαιώματος της δωρεάν επανεξέτασης μέχρι τη λήξη των παραπάνω ημερομηνιών, τότε το δικαίωμα παύει να ισχύει και εκδίδεται το πιστοποιητικό με το επίπεδο που πέτυχε στην πρώτη εξέταση.

Σημαντικό: Για τους υποψήφιους που δικαιούνται δωρεάν επανεξέταση, το πιστοποιητικό τους δεν εκδίδεται μέχρι την ημερομηνία λήξης της προσφοράς. Σε περίπτωση έκδοσης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης αποτελέσματος, το δικαίωμα επανεξέτασης παύει να ισχύει.

Επισημάνσεις: Η δωρεάν επανεξέταση στο ένα μέρος της εξέτασης (προφορικό ή γραπτό) αποτελεί μία νέα εξέταση και δεν λαμβάνεται υπόψιν σε ποια αντικείμενα εξετάστηκε o υποψήφιος στην πρώτη εξέταση, π.χ. ο υποψήφιος για το γραπτό μέρος πρέπει να προετοιμαστεί και για το Book και για το News Story.

Οι δυσλεκτικοί υποψήφιοι που δικαιούνται δωρεάν επανεξέταση στο ΓΡΑΠΤΟ ΜΕΡΟΣ επιβαρύνονται με το κόστος του γραφέα, δηλ. 40€.

 

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ (Second Chance)

Οι υποψήφιοι που κατά την συμμετοχή τους στην εξεταστική διαδικασία απέτυχαν να λάβουν πιστοποιητικό στο επίπεδο γλωσσομάθειας που δήλωσαν ότι κατέχουν επειδή σε κανένα από τα δύο μέρη της εξέτασης δεν πέτυχαν το δηλωθέν επίπεδο και κατά συνέπεια δεν δικαιούνται δωρεάν επανεξέταση, έχουν το δικαίωμα να δώσουν  και τα δύο μέρη της εξέτασης του ΤΙΕ στην τιμή των 80€ για τα επίπεδα Β2, C1, C2 και 40€ για τα επίπεδα Α1, Α2, Β1 (second chance).

Διάρκεια δικαιώματος second chance: Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση αυτής της παροχής μέχρι και δύο μήνες μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων. Μετά την πάροδο του διμήνου, εφ’ όσον ο υποψήφιος δεν κάνει χρήση της παροχής, χάνεται το δικαίωμα αξιοποίησής της δεύτερης ευκαιρίας και εκδίδεται πιστοποιητικό με επίπεδο που έχει ήδη επιτευχθεί. Εάν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων ο υποψήφιος ζητήσει έκδοση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης, τότε το δικαίωμα της δεύτερης ευκαιρίας παύει να ισχύει.

Επισήμανση:  Ο υποψήφιος που κάνει χρήση της δεύτερης ευκαιρίας δεν έχει δικαίωμα δωρεάν επανεξέτασης αν στη δεύτερη εξέταση πετύχει το δηλωθέν επίπεδο στο ένα μέρος της εξέτασης και αποτύχει στο άλλο.